/Fashion/grejbank.png
Nedestående er taget fra: Friluftsrådet - Grejbanker.
Læs de officielle papirer fra Søfartsstyrelsen
Her er der også skabelon til en sikkerhedsinstruks:

 

Sikkerhed og ansvar til søs

Skolers og institutioners sejlads med børn, unge og voksne er altid erhvervssejlads.
Det fremgår af de nye regler for sejlads i mindre fartøjer med op til 12 passagerer som Søfartsstyrelsen har udstedt med virkning fra 1. oktober 2012. 
De nye regler er baseret på en revision af samtlige regler for sejlads med passagerer i mindre fartøjer. Dette arbejde er sket med inddragelse af relevante interessenter som bl.a. Efterskolerforeningen og Friluftsrådet.

Reglerne for sejlads i mindre fartøjer som medtager op til 12 passagerer er udarbejdet med baggrund i den tragiske ulykke i Præstø Fjord i februar 2011, hvor en dragebåd kænterede med en gruppe elever.

At fremme det gode sømandskab er udgangspunktet for de nye regler. Efterlevelsen af de nye regler vil desuden sikre et højt sikkerhedsniveau for sejlads med passagerer. 

Den enkelte skole eller institution er ifølge reglerne forpligtet til at sikre, at sejladsen foregår sikkert, under de rette forhold og i det rette fartøj.
Det indebærer blandt andet at skoler og institutioner skal udarbejde en sikkerhedsinstruks.

 En sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer skal indeholde:  
1. Identifikation af rederen (den person eller det organ som har ejerskab  af sejladsaktiviteterne. På en skole vil det typisk være inspektøren/forstanderen).
2. Beskrivelse af sejladsaktiviteterne, samt hvor og hvornår de må foregå.   
3. Identifikation af risici.
4. Tiltag til at imødegå risici. 
5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning.
6. Beskrivelse af besætningen og dens kompetencer.
7. Operationelle forholdsregler som skal følges af besætning og passagerer.
8. Forholdsregler som sikrer at alle kan reddes i tilfælde af ulykke.
9. Forholdsregler som sikrer at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker.
10. Forholdsregler som sikrer at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land, og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion. 
11. Forholdsregler som sikrer at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start.
12. Forholdsregler som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser og ulykker.  

Her er vi

 
Odinsvej 4D
3600 frederikssund
Tlf. 47352600

Søg